ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านรู้สึกอย่างไรกับการใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท จัดงานฉลองความสำเร็จแก้ปัญหาน้ำท่วม?
 
ป้ายโฆษณา
วุฒิผ่านกฎหมายคงตำแหน่งกำนัน ผญบ. สารวัตรกำนัน พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวเด่น
เขียนโดย วายุบุตร   
วันจันทร์ที่ ๐๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๕:๐๘ น.

     วุฒิสภา เห็นชอบร่างกฎหมายให้คงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  ต่อไป 

     การประชุมวุฒิสภา ที่มีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่...) พ.ศ....ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว 

     ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การให้คงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไว้ ซึ่งร่างที่สภาผู้แทนฯได้ให้ความเห็นชอบ ได้บัญญัติ ไว้ในมาตรา 3 ของพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 คือ “การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ท้องที่ใดมีความเจริญ สามารถจัดการดูแลและปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เองแล้วให้รมว.มหาดไทย ประกาศยกเลิกตำแหน่งดังกล่าว...” 

     ปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการแก้ไข โดยบัญญัติเพียงว่า “การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะกระทำไม่ได้” ส่วนข้อความที่เหลือซึ่งได้ระบุให้อำนาจรมว.มหาดไทยประกาศยกเลิกได้ตัดออก ด้วยคะแนน 79 ต่อ 23 เสียง จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนน 91 ต่อ 13 งดออกเสียง 2 เสียง.

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License