ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
จับตาประชุมครม. สมช.ชงนโยบาย-แผนงานความมั่นคงชาติ พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวเด่น
เขียนโดย แนวหน้าออนไลน์   
วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๔๐ น.

10 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เตรียมเสนอเรื่องนโยบายและแผนงานระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2560-2564) เข้าสู่การพิจารณา ประกอบด้วย 16 นโยบาย 19 แผนงาน

 

อาทิ แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม แผนการข่าวกรองและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงระยะยาว แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันฯควบคู่ไปกับการติดตามและเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบัน แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ว่าด้วยการกำหนดองค์กร กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้นวทางสันติวิธี แผนการเสริมร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นต้น

 

ที่มา  แนวหน้าออนไลน์

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License